حكيم خبر و اخبار حكمت حكيم خبر و اخبار حكمت .

حكيم خبر و اخبار حكمت

اخبار در ايران و عالم يلدا

وي با اشاره به اينكه از زمان قديم در اين منطقه رسم بر اين بوده كه كوچكترها در منزل بزرگترها جمع ميشدند، گفت: هر خانوادهاي خوراكي پخته يا خُشكه براي گذاشتن در سفره يا «مجمعه» روي كرسي خريد كادو شب يلدا ميآوردند. اين كارشناس آگاه به فرهنگ، آداب و رسوم سبزوار گفت: سبزواريها معتقدند در اين شب اگر همهي انواع خوراكي را با هم بخورند، بيمار نميشوند. خريد كادو شب يلدا شب يلدا آداب و رسوم خاصي دارد كه از نظر ما ايرانيان انجام دادن اين آداب و رسوم به نوعي خوش يمن است. استان قزوين به شيرينيهاي متنوعش شهرت دارد و زنان قزويني براي هر مناسبت مهمي، شيريني خانگي تدارك ميبينند؛ بنابراين چندان دور از انتظار نيست كه پختن شيريني سنتي يكي از آداب و رسوم شب يلدا در قزوين خريد كادو شب يلدا باشد. خريد كادو شب يلدا افراد دور كرسي مينشستند و لحاف را روي پاي خود خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا ميانداختند. در زمانهاي نه چندان دور يكي از نشانههاي آمدن فصل سرما و جمع شدن خانوادهها دور هم كرسي خريد كادو شب يلدا بود. خريد كادو شب يلدا كرسي يكي از اجزاي ثابت دورهميهاي يلدا در طولانيترين شب سال بود همچنين از كرسي در عيد نوروز هم استفاده ميكردند. وي يكي ديگر از اعتقاد سبزواريها در قديم را خوردن انگور و درامان ماندن از «حِيزِه» شدن يا همان گرمازدگي دانست. كارگري قرار دادن يك خوشهي انگور درشت و فرو كردن يك حبه انگور به خوشههاي هر انگور آويزان شده را شيوه نگه داشتن انگورها ذكر كرد. پس چه بهتر كه بلندي شب يلدا را با هديه دادن و مهر ورزيدن كوتاه كنيم. در اين باور يلدا روز تولد خورشيد و بعدها تولد ميترا يا مهر است. به اين ترتيب همه ما ميتوانيم از آداب و رسوم يكديگر در اين شب خاطره انگيز آشنا شويم. كارگري با بيان اين مطلب كه شب «چله» نخستين شب پس از پايان پاييز است، در خصوص علت ناميدن اين شب بهنام «چله» اظهار كرد: چهل روز اول زمستان را بهعنوان سختترين دوران آن، «چله» گويند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

چيست؟ تزيين مقاله پشمك شب يلدا

هندوانه، انار، شيريني، آجيل، چاي گرم و قصههاي شيرين و خاطرههاي خوش، تصويرها ميآيند و ميروند. در اين سالها شبهاي يلدا كنار خانواده هستم، خانه گرم است و پرنور، اما در هجوم خاطرههاي كودكي ياد سرماي گزنده و جمعهاي فاميلي خريد كادو شب يلدا ميافتم. از آن سالها دور شدهام، شبهاي يلدا سوت و كور است. شبهاي يلدايي كه تكرار نميشوند. در اين شب، سينيهاي تزيين شدهاي را به خانهي تازه عروس ميفرستند كه در آن انواع خوراكيها و هدايا قرار گرفته و به زيبايي تزيين شده است. اما گرفتن آن هميشه احساسي خوش به افراد ميxadدهد كه بعضا تا مدتهايي مديد در ياد و خاطره آنها باقي ميxadماند و چه بهتر كه در مناسبتي خاص همچون شب يلدا باشد. در شب يلدا در كنار حافظ خواني چه كارهايي انجام مي دهند؟ شبهاي يلدا ميخواستم دستهاي كوچك و يخزدهام را جمع كنم، اما از شدت سرما نميتوانستم اين كار را خريد كادو شب يلدا انجام بدهم. خريد كادو شب يلدا همه فاميل بعد از مدتها در خانه بزرگترها جمع ميشديم. شبهاي يلدا تكرار نشدني بود.|در آن سالها زمستان شميران واقعاً سرد بود. "شبهايي كه همه فاميل دور هم جمع ميشديم. در آن سرما، با بچههاي فاميل ميگفتيم و ميخنديديم، شيطنت ميكرديم و بزرگترها كه گل ميگفتند و گل ميشنيدند حواسشان به = >خريد كادو شب يلدا ما نبود. بنا بر رسوم ما ايراني ها خانواده داماد در شب يلدا به منزل خانواده تازه عروس مي روند و خانواده عروس نيز خودشان را براي پذيرايي از خانواده تازه داماد آماده ميكنند. دور كرسي مينشستيم، روي كرسي يك چراغ بود كه در نبودن برق، اتاق را پرنور و روشن ميكرد.مادربزرگم قصههايي ميگفت كه ما را به شور و هيجان ميآورد. خريد كادو شب يلدا شبهاي يلدا تكرار نشدني بود. خريد كادو شب يلدا در آن سالها زمستان شميران واقعاً سرد بود. جمعهاي خانوادگي كوچك شده، وقتي به دانههاي سرخ انار در ظرفهاي درخشان بلور نگاه ميكنم به ياد آن سالها ميافتم، طعم شبهاي يلداي كودكي هنوز در خاطرم مانده، شيرين و سرشار از خوشي. ردپاي نوروز را دنبال كرده و به آداب و رسوم خاص برپايي اين جشن در طول تاريخ ميپردازد. خريد كادو شب يلدا وي نوروز را جشني مردمي و فلسفه شكلگيري آن را سالگرد آفرينش انسان به دست اهورامزدا (خداي ايرانيان خريد كادو شب يلدا باستان) ميداند. مطالب كتاب با بررسي جشن نوروز در اول بهار آغاز ميشود. بعضي هم معتقد بودند كه ميان تاريكي و روشنايي جنگي است كه سرانجام روشنايي در آن پيروز ميشود، بهخاطر همين پيروزي جشن ميگرفتند." اگر شما اين مقاله را تحسين مي كنيد، مايليد اطلاعات بيشتري در مورد خريد كادو شب يلدا بدست آوريد به سايت ما مراجعه كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

تاريخچه و خبرهاي فلسفه شب يلدا

گرفتن فال حافظ براي شب يلدا يكي از راههايي است كه از ديرباز، به گمان بعضيها، آدمي را از نادانستههايش آگاه ميكند. صاحب خانه هم با آجيل و ميوه از مهمان ها پذيرائي ميكند آنها تا پاسي از شب و گاهي تا نزديك صبح مينشينند، كتاب شاهنامه ميخوانند و فال ="" >خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا حافظ خريد كادو شب يلدا ميگيرند. خواندن شاهنامه و گرفتن فال حافظ نيز يكي از بخشهاي جذاب مراسم شب يلداست. از ديگر بخشهاي اين آيين در اصفهان قديم پهن كردن تمام البسه و رخت خوابها در هواي آزاد بويژه در مقابل خورشيد با هدف خوش آمدگويي به “عمو چله” و “چله زري” بوده است. قاورقا يكي از محبوبترين تنقلات استانهاي آذربايجان شرقي و غربي است كه در بعضي نقاط ديگر كشور هم خريد كادو شب يلدا خورده ميشود. خريد كادو شب يلدا از احمدرضا احمدي هم بسيار تشكر ميكنم اما متاسفانه در اين ۱۰ سال بهدليل شرايط موجود، نتوانستم. شايد شما هم با كدورت ها و اختلافاتي كه باعث كوچكتر شدن جمع هاي خانوادگي ما مي شود شده باشيد. هندوانه در تقويت سيستم ايمني ودفاعي در مقابل عفونت ها نقش موثري دارد و منبع قابل توجه ويتامين c است. كارشناس ادبيات عامهي شهرستان سبزوار گفت: نخستين شب روبهرو شدن با زمستان را «چله» گويند و اين شب قدمتي بيش از 3000 سال در تاريخ و فرهنگ خريد كادو شب يلدا سبزوار دارد. شب چله يا شب يلدا به عنوان يك معرفت، اهميت خاص فرهنگي و بشري دارد كه انسان باستان در بخشي از جهان بنا به واقعيت طبيعي به اين معرفت دست يافتهاست و اين معرفت را ارايه كردهاست. جشن شب چله يا يلدا از نظر هستيشناسي ما را از تاريخ به ماقبل تاريخ ميبرد و تاريخ را با ماقبل تاريخ وصل ميكند و انسان منطقه را به عنوان روايت معرفتي از ماقبل تاريخ تا تاريخ ميآورد. خريد كادو شب يلدا هندوانه بهعنوان نمادي كروي كه برونش سبز و درونش قرمز است و سمبل خورشيد محسوب ميشود، به عنوان مهمترين ميوه بر سر سفره چله قرار خريد كادو شب يلدا ميگيرد. ميوه شب يلدا:انار، هندوانه، سيب، گلابي انباري (سيبري) است. اگر شما هر گونه سوالي در رابطه با كجا و نحوه استفاده از خريد كادو شب يلدا داريد، مي توانيد با ما در صفحه وب تماس بگيريد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

دانچي شعر شب يلدا؛ شعر خبر كوتا

رنگ سرخ انار و هندوانه، و انتخاب سيب قرمز و سنجد چه بسا اشاره به همين موضوع است. رنگ سرخ انار و هندوانه نمايندگاني از خورشيد در شب به خريد كادو شب يلدا شمار ميروند. بهتر است براي تزيين بيشتر از كنف و روبان هاي قرمز رنگ استفاده كنيد. چله بردن يعني هديه دادن خوراكي، رخت و لباس و زيورآلات براي نوعروس خانواده. حتي خوب است رنگ بندي طرح بسته بندي هديه شب يلدا را به رنگ قرمز و سبز برگزينيد تا جلوه آن بيشتر خريد كادو شب يلدا شود. اين واژۀ سرياني، يعني يلدا به معناي زايش و تولد دوباره خريد كادو شب يلدا است. خريد كادو شب يلدا اما اينكه چرا اين نام براي اين شب انتخاب شده است از يك سو به معناي اين واژۀ سرياني، يعني زايش و تولد، و از سوي ديگر به نظرات دانشمند ارجمند ايران زمين ابوريحان بيروني ارتباط پيدا ميكند. مراسم شب يلدا سالها و سالهاست كه در ايران زمين برگزار ميشود و برخلاف بسياري از آداب و رسوم ديگر، نه تنها كمرنگ و بيرونق نشده بلكه سال به سال دارد بر رونق و شكوه مراسم آن افزوده ميشود. واژۀ يلدا در اصل واژهاي سرياني است. به طور حتم مهاجرت گروهي از مسيحيان به ايران زمين سبب شده است تعداد بسياري از واژگان رايج در ميان آنها به جامعۀ ايران نيز راه پيدا كند. شب يلدا يا جشن يلدا يكي از يادگارهاي دوستداشتني ايران باستان به شمار ميرود. خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا همه با سنت هاي اين شب به خوبي آشنا هستيم اما شب يلدا براي دختر خانم هايي كه به تازگي ازدواج كرده اند يا در دوران نامزدي و عقد به سر مي برند، حال و هواي خريد كادو شب يلدا ديگري دار. چند روز مانده به شب يلدا، شوروشوق زيادي در كوچه و بازار به پا ميشود و مردمي را ميبينيد كه مشغول خريد و تدارك براي اين جشن باستاني هستند. خانوادههاي ايراني با جمع شدن در خانه بزرگ فاميل، بلندترين شب سال را با شب نشيني ميگذرانند. خريد كادو شب يلدا آئين قصه گويي نيز در دامغان صورت مي گيرد و با جمع شدن در خانه بزرگ خانواده، شخصِ مسن تر براي ديگر افراد قصه تعريف مي نمود. و در شهر تاريخي اصفهان، كه شهر فرهنگ و هنر به شمار مي آيد به بهترين شكل از گردشگران استقبال مي شود و هر ساله افراد بسياري در اين ايام به آنجا سفر مي كنند. اگر شما اين مقاله آموزنده را دوست داشتيد و مي خواهيد اطلاعات بيشتري در مورد خريد كادو شب يلدا لطفا از سايت ما ديدن كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

گياه چگونگي يلدا

اين باكس هاي زيبا كه ممكن است از چهار تكه، شش تكه يا دوازده تكه تشكيل شده باشد، از خوش طعم ترين دم نوش ها، ميوه هاي خشك يا حتي نبات و لواشك تهيه شده است. اين هديه هيچ جنسيت خاصي ندارد و حتي به عنوان خريد كادو داماد خود ميتوانيد از آن خريد كادو شب يلدا استفاده كنيد. Azar 30 خريد كادو شب يلدا 1392 AP — ديوان كامل حافظ بي شك علاقه مندان زيادي در بين پارسي زبانان دارد شب يلدا در كنار خانواده با نرم افزار فال حافظ مزين كنيد. براي تزيين هديه هاي شب يلدا كلي ايده هندوانه اي و زيبا برايتان آورده ايم كه باعث ميشوند هديه تان تم شب يلدا به خود بگيرد. پس اگر همه چيز در تنگنا قرار گرفته مشورت با افراد مختلف ممكن است شما ايده هاي خوبي كه واقعا هوشمندانه است، بدست آوريد و با اعمال تغييرات ، همه چيز را به سمت بهتر شدن سوق دهيد. امروز نيز نوبت به آن رسيده تا هديشا با ايدههاي جذابي در رابطه با هديه شب يلدا در خدمت شما عزيزان باشد. پس هيچوقت از ديوان حافظ هنگام خريد هديه شب يلدا خريد كادو شب يلدا غافل نشويد. خريد كادو شب يلدا بردن كادو، ميوه و شيريني توسط خانواده داماد باعث نمي شود كه خانواده عروس از خريد ميوه هاي مرسوم اين شب و نيز آجيل، شيريني و تنقلات و گاهي تهيه شام خريد كادو شب يلدا غافل شوند. خانواده ي عروس نيز خود را براي پذيرايي از خانواده ي داماد آماده مي خريد كادو شب يلدا كردند. پيشنهاد مي دهيم براي آن كه زمستان سلامت و گرمي را براي عزيزان خود به ارمغان بياوريد، دمنوش هاي خوش طعم وخوش رنگ باكس هاي دمنوش ويستور را از خريد كادو شب يلدا دست ندهيد. به غير از آن نماد هندوانه قاچ شده و دانههاي انار نيز در هنر دست هنرمندان ديده ميشود كه در هديه شب يلدا از آنها استفاده ميكنند تا با ديدن آن به اين ياد يلدا و وجودش بزرگش خريد كادو شب يلدا بيفتيم. رنگ قرمز كه نماد نور خورشيد بود براي نياكان ايرانيها گرامي بود. فال حافظ شب يلدا براي ايرانيان عزيزي كه مي خواهد در بلندترين شب سال فال بگيرند بسيار مناسب است فال حافظ شب يلدا با معني فارسي و بهترين مجموعه فال حافظ براي شب يلدا را در ادامه اين پست بخوانيد. اگر دوست داريد اين نوشتار را داشته باشيد و مايل به دريافت اطلاعات بسيار بيشتر در مورد خريد كادو شب يلدا لطفا به بازديد از وب سايت ما.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

خبرهاي يلدا

در واقع ايرانيان بر اين باور هستند كه ديوان حافظ به دليل اينكه اين شاعر حافظ كل قرآن بوده، بر گرفته از اسرار الهي است و ميتواند از آينده آنها خبر دهد. در تصاوير زير نمونه اي از ساعت هاي اسپرت و مجلسي مردانه را مي توانيد مشاهده كنيد. خريد كادو شب يلدا بر اساس سليقه مي توانيد اين لباس را در سبد گل تزيين كنيد و يا آن را در پاكت هاي هديه بگذاريد و به آقاي داماد بدهيد. كرسي ميزي بود كه زيرش ذغال گذاخته قرار ميدادند، رويش پتوي بسيار ضخيم و بزرگي به نام لحاف كرسي ميكشيدند و در زمستان افراد خانواده دورتادور آن و در حالي كه خودشان را زير لحاف گرم مي كردند، خريد كادو شب يلدا جمع ميشدند. قديمها كه بخاريهاي گازي، پكيج و رادياتور نبود، ايرانيها از وسيله گرمايشي ويژهاي به نام كرسي خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا استفاده ميكردند. با مشاهده نمونههاي مختلف هديه ، درمييابيد كه بسياري از اين هديهها براي خانواده نيز مناسب است. هندوانه نيز از خوراكيهاي مخصوص يلداست. پدربزرگها و مادربزرگها بر اساس سنتي ديرينه با تنقلات محلي و آجيلهاي شب يلدا پذيراي فرزندان و نوههاي خود هستند. چله اول كه به چله بزرگ معروف است از نخستين روز زمستان آغاز ميشد و سرما در بيشرين حد خود قرار داشت. خريد كادو شب يلدا در سايت ما براي مشاهده فال خود ابتدا نيت كرده و فاتحه اي براي حضرت حافظ بخوانيد. در روزهاي عيد ملي يا مذهبي نظير نوروز بر سر سفره هفت سين، و يا شب يلدا، با كتاب حافظ =>خريد كادو شب يلدا فال خريد كادو شب يلدا ميگيرند. روي سفرهاي كه بيشباهت به سفره هفت سين نيست، خوراكيهاي مخصوص يلدا HREF="">خريد كادو شب يلدا را ميچينند. تقريبا در همه مناطق ايران، پختن شيريني محلي مخصوص آن منطقه رونق دارد و بانوان براي چنين شبي خودشان شيريني محلي ميپزند. هندوانه نيز از خوراكيهاي مخصوص يلداست. در آذربايجان شرقي به هندوانه شب يلدا، «چيلله قارپيزي» گفته ميشود. صاحب خانه براي ميهمانان پلو مي پزد و سيب و گلابي هايي را كه در تابستان زير خاك كرده تا تازه بماند با پرتقال و انار و هندوانه مي آورد. در اينجا بيشتر به بررسي وب سايت خريد كادو شب يلدا.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

خبر خريد كردن عطر شب يلدا

اين ميوهها شامل هويج، گلابي، انار، زيتون سبز، خربزه و هندوانه است، كه در ميان و « گرميت مغز » ميوهها، هندوانه از ميوههاي اصلي است كه بايد در شب چله خورده شود. را نقل قول كنيم اما اگر قصد تفال و استخاره داريد مي توانيد از برنامه فال حافظ با تعبير استفاده كنيد. سنت يلدا همراه با ايرانيها در گوشه و كنار دنيا منتشر شده است. در كشورهايي كه جمعيت ايرانيها بيشتر است معمولا مغازهها هم اجناس مربوط به سفره يلدا را ميفروشند و يلداهرچند هيچوقت شبيه يلداهاي ايران نميشود اما رنگ و بوي ايران را دارد. خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا در كشورهايي كه جمعيت ايرانيها اندك است يلدا معمولا بهانهاي است براي دور هم جمع شدن. از غذاي آماده شده آن شب براي بستگان، همسايگان و براي خانوادههايي كه تازه وصلت انجام پذيرفته و فاميل و وابسته شدهاند برده ميشود و اگر در آن شب گذرتان بر هر خانهاي افتاد با انواع غذاها روبهرو ميشويد. در واقع با تقديم هديه به آشنايان و همكاران به آنها اعلام ميداريد كه ارزش و اهميت آنها فراتر از چارچوب هاي معمول است و رضايت و خشنودي آنها براي شما اهميت دارد. مشاجره با ديگران فقط عصبي و نااميد تر مي خريد كادو شب يلدا شود. ما اين آيين را همانند سال هاي گذشته نداريم و شايد بتوان فقط از طريق تماس تصويري بخشي از آن را برآورده كرد. از اين رو اين كار بسيار پسنديده لازم و مناسب است. اين رسم در بيشتر روستاهاي الموت خريد كادو شب يلدا باقي مانده. در اين شب، همهي افراد خانواده تا دير وقت به شوخي، گفتگو، خاطره گويي و مشاعره ميپردازند و گرفتن فال حافظ بخصوص در اين شب رواج فراوان دارد. افراد خانوادهها به همراه بزرگان خانوادهها دور هم جمع ميشوند، به گرفتن فال و تعريف داستان و خاطره خريد كادو شب يلدا ميپردازند. خريد كادو شب يلدا غذاي ويژه شيرازيها در اين شب هويج پلو به همراه كشمش، مغز گردو و رب است. انتخاب رنگ ميوه هايي كه در اين مراسم استفاده ميشود نيز ريشه در ايران باستان به ويژه در دوره قبل از اسلام دارد. خريد كادو شب يلدا انار يكي از خوراكي هاي شب يلداست كه يكي از كهن ترين و اصيل ترين رسوم در بين ايرانيان است . هر خانواده هم بر حسب توان خود مقداري از تنقلات و ميوه خود را در داخل سبد قرار ميدادند. خريد كادو شب يلدا شب يلدا به عنوان يكي از جشن هاي باستاني ايرانيان از اهميت خاصي برخوردار است. اگر دوست داريد اين نوشتار را داشته باشيد و مايل به دريافت اطلاعات بسيار بيشتر در مورد خريد كادو شب يلدا لطفا به بازديد از وب سايت ما.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

دانچي آموزش رسوم شب يلدا

البته مي توان ابتدا انار را به رنگ طلايي رنگ آميزي كرده و سپس آن را به دو نيم تقسيم كرد، در اين حالت نيز قرمزي داخل انار با طلايي بيرون بسيار جذاب مي شود. همچنين در يك مورد ديگر هزينه سبد گل رز و ليليوم، آجيل و شيريني، حكاكي لبو، كدو حلوايي، هندوانه با ديگر ميوه هاي مخصوص اين شب ۳ ميليون تومان عنوان مي شود. نوع و جنس انارها مورد استفاده در طراحي و ديزاين بسيار مهم است انار مرقوب بايد به رنگ قرمز تيره باشد و معمولا از جنس پوست و حتي شكل سر آن مي توان به كيفيت آن پي برد . برگزاري مراسم يلدا، اگر بتوان نام جشن بر آن نهاد، آييني خانوادگي است و گردهمايي ها به خويشاوندان و دوستان نزديك محدود خريد كادو شب يلدا مي شود. خريد كادو شب يلدا گاه خانواده عروس برگزاري مراسم عروسي را به تحويل طلاها منوط مي كند. تفالي به فال حافظ راس ساعت ۱۲ شب چنان حال و احوال اعضاي خانواده را دگرگون مي كند كه گويي حافظ شكر كلام هم سفره آن ها شده است. پارچه اي روي ميز پهن ميشد كه به آن سفره يلدا يا شب چله ميگفتند و با انواع خشكبار، انار دانشده يا هندوانه تزئين ميشود و اين دو جزو مهمترين ملزومات يلدايي هستند. مطلب پيشنهادي : عكس سفره شب يلدا ساده، انار و شمع و آجيل مني! تصاوير تزيين انار شب يلدا ويژه كودك مدرسه اي و همچنين انواع مدل هاي تزئينات انار چله براي عروس نيز تهيه ديده ايم كه ميتوانيد در زير آنها را مشاهده نماييد . اما روش دوم كه اين روزها نيز بيش تر ديده مي شود اين است كه شمع دقيقا بر روي انار قرار گرفته و دور آن ها خريد كادو شب يلدا تزيين شود. از ديگر تزيينات خاص كه شايد كم تر ديده باشيد، چيدمان انارها درون ظروف شيشه اي است. و چله كوچك زمستان از شب دهم بهمن ماه تا پايان بهمن ماه كه مدت آن بيست روز خريد كادو شب يلدا است خريد كادو شب يلدا (۶). به همين جهت من چند ايده ساده اما شيك براي تزيين انار شب يلدا به شما پيشنهاد مي خريد كادو شب يلدا دهم. تمام اين هدايا را با ربان هاي قرمز، و شيك در سبدها و ظرفهاي مخصوص تزئين ميكنند. هديه شب يلدا نيز يكي از سنت هاي مردم ايران است كه در اين شب به عزيزانشان هديه خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا ميدهند. شب يلدا به ما يادآوري ميكند كه بيشتر قدر اعضاي خانواده و دوستان خود را بدانيم. اگر شما اين مقاله آموزنده را دوست داشتيد و مي خواهيد اطلاعات بيشتري در مورد خريد كادو شب يلدا لطفا از سايت ما ديدن كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

نوزاد چطور است؟ مشاهده تاريخ يلدا

در اين شب رسم بر آن بوده تا ميزبان، ديوان حافظ را در اختيار بزرگ خانواده قرار دهد و آنگاه ميهمانان هر كدام نيت نموده و وي براي آنان تفالي به حافظ مي زند. خريد كادو شب يلدا وي يكي ديگر از اعتقاد سبزواريها در قديم را خوردن انگور و درامان ماندن از «حِيزِه» شدن يا همان گرمازدگي دانست. حوصله پذيرايي ندارم.البته ناگفته نماند هر دو مادرامون خريد كادو شب يلدا فوت شدن. چلّه، دو موقعيت گاهشمارانه در طول يك سال خورشيدي با كاركردهاي فرهنگ عامه، يكي در آغاز تابستان (تيرماه) و ديگري در آغاز زمستان(دي ماه)، هر يك متشكل از دو بخش بزرگ(چهل روز) و كوچك(بيست روز) است. با اندكي تامل در جشن شب يلدا مي توان دريافت كه آن يك رويداد فرهنگي با دو بُعد ظاهري و باطني مي باشد. شب يلدا آدابي خاص دارد كه در شهر هاي مختلف ايران با اندك تفاوتي برگزار مي گردد. اين هدايا كه به شكل زيبايي تزئين مي شدند شامل شيريني، آجيل، پرتقال، هندوانه، انار، آئينه و خلعت هاي پولكي و توردوزي بودند. از رسم هاي متداول آذري ها در شب يلدا مي توان به بردن هدايا براي تازه عروس ها به هنگام غروب اشاره نمود. از رسوم رايج در اين شب مي توان به سِرو تنقلات، قصه گويي بزرگان خانواده براي ساير اعضاء و فال گيري با ديوان حافظ اشاره نمود. حافظ نيز جايگاه و منزلت خاصي ميان مردم خريد كادو شب يلدا ايران دارد. اما در اين ميان، هر شهري، رسوم و نمادهاي مخصوص به خود را نيز در پاسداشت اين طولانيترين شب سال دارد. فرصتي بخواهيم كه باشيم و صلح در ما باشد. خريد كادو شب يلدا آنان معمولا تا پايان چله كوچك خانه تكاني نمي كردند و اين اعتقاد وجود داشت كه چله آنها را مورد نفرين قرار مي دهد. مردم در اين روز از كار دست ميكشيدند با نيت اين كـه مرتكب بدي نشوند انجام كارهاي بد كوچك را در روز تولد خورشيد بسيار بزرگ ميدانستند. درخشش خورشيد بيانگر نور و روشنايي است و درست در مقابل ظلمت و تاريكي قرار خريد كادو شب يلدا گرفته است. نور و گرماي خورشيد براي تمامي كائنات حيات بخش است و بدون ذره اي تبعيض همگان را در بر مي خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا گيرد. آنان در اين شب چله بزرگ را سوگند مي دهند كه در فصل زمستان بر سرما نيفزايد و بيش از حد سختگيري ننمايد. خريد كادو شب يلدا سرو مظهر ايستادگي در مقابل تاريكي و سرما محسوب مي شده است. اگر شما هر گونه سوالي در رابطه با كجا و نحوه استفاده از خريد كادو شب يلدا داريد، مي توانيد با ما در صفحه وب تماس بگيريد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

چيست و چرا اطلاعات شب يلدا

چون از فرداي اين شب، چله بزرگ زمستان آغاز ميشود به آن شب خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا چله ميگويند. چله بزرگ زمستان، كه درست بعد از شب يلدا آغاز ميشود؛ شروع زمستان است و شدت سرما در آن بيشتر است. شب يلدا در واقع از زمان غروب آفتاب در آخرين روز پاييز يعني ۳۰ آذر شروع ميشود و با طلوع آفتاب در اولين روز زمستان يعني اول دي به خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا پايان ميرسد. با همهي اينها آنچه به عنوان شب يلدا رسميت يافته، به حدود ۵۰۰ سال، قبل از ميلاد برميگردد. فلسفه اين آيين معركه براي تكريم دختري است كه پيامبر عشق براي خانوادهاي جديد است و گرمي مهر مادرانگي را به شب سردو طولاني داماد هديه خريد كادو شب يلدا ميدهد. براي اين دسته از آقايان مي توانيد پيراهن اسپرت بخريد. با اين حال مي توانيد تمام اين موارد را بر حسب بودجه خود تنظيم كنيد. «ماه دلداده مهر است و اين هر دو سر بر كار خود دارند كه زمان كار ماه شب است و مهر روزها بر ميآيد. يلدا يعني چه؟|شب چله يعني چه؟ ايرانيان طبق رسوم قديمي خود در روزهاي عيد ملي يا مذهبي نظير نوروز بر سر سفره هفت سين، و يا شب يلدا فال ميگيرند. خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا سفره شب يلدا شامل ميوه هاي مخصوص اين شب از جمله انار، هندوانه، كدو حلوايي و همچنين آجيل، شيريني جات و غيره مي باشد. آيين شب يلدا يا شب چله، خوردن آجيل مخصوص، هندوانه، انار و شيريني و ميوههاي گوناگون است كه همه جنبهٔ نمادي دارند و نشانهٔ بركت، تندرستي، فراواني و شادكامي هستند. ميوههايي مثل انار و هندوانه و انواع آجيل و تنقلات مختلف مثل بادام، پسته، فندق، نخود و غيره جز جدايي ناپذير شب خريد كادو شب يلدا يلدا هستند. يعني مقداري ميوه ، خوراكي و ساير تنقلات شب يلدا در يك مجمع بزرگ قرار داده و در كنار آنها ، يك كادوي ويژه نيز ميگذارد و تا منزل خانواده عروس مي برد. يلدا يعني چه؟ شب چله يعني چه؟ شب چله در حقيقت همان شب يلدا ست. اگر شما اين مقاله را تحسين مي كنيد، مايليد اطلاعات بيشتري در مورد خريد كادو شب يلدا بدست آوريد به سايت ما مراجعه كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع: